Raadpleeg een erfrecht advocaat bij het afwikkelen van complexe nalatenschappen  0 670

Raadpleeg een erfrecht advocaat bij het afwikkelen van complexe nalatenschappen

Er volgt een zware en emotionele periode wanneer je een dierbaar persoon verliest. Het wordt er niet eenvoudiger op als je als erfgenaam verantwoordelijk bent voor het afwikkelen van de nalatenschap. Als zich daarbij problemen of geschillen voordoen, wordt het verdriet des te groter. Helaas komen ruzies over erfenissen vaak voor. Hetzelfde geldt voor erfenissen die zo complex in elkaar steken, dat het moeilijk is om ze af te wikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is de afwikkeling van een erfenis na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap. Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, betekent dit in beginsel dat je verplicht bent om de erfenis af te wikkelen volgens bepaalde wettelijke regels. Dit wordt in juridische termen het vereffenen van de nalatenschap genoemd. Hierbij worden eerst de vorderingen van de schuldeisers voldaan en wat overblijft (als er iets overblijft) wordt onder de erfgenamen verdeeld.

Zoals je waarschijnlijk al vermoedt, is de afwikkeling van de nalatenschap na het beneficiair aanvaarden van een erfenis een complex proces. Daarom is het verstandig om je in een dergelijke situatie te laten bijstaan door een erfrecht advocaat om conflicten op te lossen en escalatie te voorkomen. Veelal blijft een gerechtelijke procedure dan achterwege.

Erfrechtelijke leerstukken

Je komt in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet als een dierbare overlijdt en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Waar dit rechtsgebied vroeger was voorbehouden aan notarissen zijn erfrecht advocaten tegenwoordig onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap, in het bijzonder als er problemen ontstaan. Een nalatenschap is het vermogen dat de overleden persoon heeft nagelaten en dat volgens het testament of de wet onder de erfgenamen moet worden verdeeld. Een erfrecht advocaat adviseert en procedeert over allerlei erfrechtelijke leerstukken. Dit betreft onder andere: de uitleg van het testament, de geldigheid van een testament, de verdeling van de nalatenschap, de executele (executeur), de legitieme portie, de vereffening van de nalatenschap en een legaat in een erfenis.

Wat is legateren?

In het testament van de erflater (de overleden persoon) staan bepalingen van verschillende aard – zoals de erfstelling – ofwel de aanwijzing van de erfgenamen. Ook staat de benoeming van de executeur vermeld in dit document. Daarnaast kunnen er in het testament legaten worden toegewezen. Een van de vragen die een erfrecht advocaat in zijn dagelijkse praktijk veelvuldig beantwoordt, is de vraag: wat is een legaat? Een legaat is een bepaling waarbij een of meerdere specifieke goederen worden nagelaten aan een bepaald persoon, maar het kan ook om een specifiek geldbedrag gaan. Het opnemen van een legaat in een testament staat ook bekend als legateren. Als je legataris bent, word jij schuldeiser van de erfenis. Omdat een legaat geen erfstelling is, word je dus geen erfgenaam.

Hoe wordt een legaat toegewezen?

Een legaat kan gaan over verschillende soorten bezittingen uit de erfenis, zoals: een klassieke auto, een sieraad, een huis of een schilderij. Vigo woont bijvoorbeeld in zijn ouderlijk huis. Hij heeft zijn vriendin Liz tot zijn enige erfgenaam benoemd. Vigo wil graag dat het huis bij zijn broer Olaf terechtkomt. Maar hij wil ook dat Liz na zijn overlijden een redelijke erfenis krijgt. Daarom legateert Vigo het ouderlijk huis aan Olaf, onder de verplichting de helft van de waarde van de woning ten tijde van zijn sterfdag te vergoeden aan de erfenis. Bij het overlijden van Vigo blijkt het huis €500.000, – waard te zijn. Olaf moet als legataris dus €250.000, – aan de nalatenschap betalen. Liz erft niet het huis, maar wel de helft van de waarde daarvan.

Zijn er onduidelijkheden of geschillen omtrent legaten? Door een beroep te doen op de expertise van een erfrecht advocaat kunnen ook erfrechtelijke problemen van deze aard worden opgelost.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wat houdt de wettelijke verdeling in? 0 452

Wat houdt de wettelijke verdeling in?

De verdeling van een erfenis (nalatenschap) is een veelbesproken onderwerp. Je wordt erfgenaam op grond van de wet of door benoeming in een testament. Hierin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en op welk deel van de nalatenschap zij recht hebben. Omdat iemand die erfgenaam is in de rechten en plichten van de overleden persoon (erflater) treedt, ontvangt die de bezittingen en de schulden. De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en voor welk deel van de erfenis als er geen testament is gemaakt. Dit heet het versterferfrecht. Er is sprake van de wettelijke verdeling als er geen testament is opgemaakt (of als het testament niet afwijkt van de wettelijke verdeling) en de persoon die is overleden zijn of haar echtgenoot en een of meer kinderen als erfgenaam achterlaat. De wettelijke verdeling bestaat sinds 1 januari 2003 en is in het leven geroepen om de langstlevende echtgenoot een sterkere positie te geven ten opzichte van de kinderen.

Wanneer is de wettelijke verdeling van toepassing?

De wettelijke verdeling geldt in de situatie zonder testament van de overledene of als er wel een testament is waarin niet van de wettelijke wordt afgeweken. De wet bepaalt dat de wettelijke verdeling van een erfenis van toepassing is als de overleden persoon in zijn testament niet afweek van de wettelijke verdeling of tijdens leven geen testament heeft opgesteld. Daarnaast geldt de wettelijke verdeling als erfgenamen een geregistreerd partner of echtgenoot en minimaal één kind als erfgenaam achterlaat. Ook kan het voorkomen dat een of meer kleinkinderen in de wettelijke verdeling meedoen; die kunnen namelijk via plaatsvervulling als erfgenaam opkomen in de plaats van hun moeder of vader. Stiefkinderen kunnen ook meedoen in de wettelijke verdeling als de erflater dit uitdrukkelijk in het testament heeft vastgelegd.

Geldvordering op de langstlevende echtgenoot

Als de wettelijke verdeling van toepassing is, krijgt de langstlevende echtgenoot automatisch alle goederen van de nalatenschap en moet die alle schulden van de erfenis voor zijn of haar rekening nemen. De kinderen van de erflater krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot. Dit staat ook bekend als het kindsdeel. De kinderen krijgen het kindsdeel niet direct. Volgens de wet kunnen kinderen hun kindsdeel bij de wettelijke verdeling in principe pas opeisen als de langstlevende echtgenoot failliet is verklaard, als de langstlevende in de schuldsanering terecht is gekomen of bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Bij de wettelijke verdeling erven dus ten minste één kind en de langstlevende echtgenoot. Deze verdeling van de nalatenschap is in feite geen echte ‘verdeling’ omdat alle goederen en schulden automatisch aan de langstlevende echtgenoot toekomen door het overlijden.

Raadpleeg een erfrecht advocaat

Wanneer je in aanraking komt met een kwestie die verband houdt met de wettelijke verdeling, is het heel begrijpelijk dat dit veel vragen bij je oproept. Daarom is het verstandig om een erfrecht advocaat te raadplegen. Die kan je met raad en daad bijstaan en je antwoord geven op al je vragen. Een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht kan je ook helpen bij andere erfrechtelijke kwesties, zoals onterving. Kinderen van een ouder die komt te overlijden worden in Nederland goed beschermd. Een ouder kan ervoor kiezen om bij testament te bepalen dat hij een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) onterft. Dat betekent echter niet dat het onterfde kind helemaal geen aanspraak meer heeft. De testeervrijheid van ouders (de vrijheid om de inhoud van hun testament zelf te bepalen) wordt onder andere beperkt door de legitieme portie. Het is dus niet per definitie zo dat onterfde kinderen helemaal niets krijgen. Een kind dat is onterfd wordt legitimaris genoemd en de legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, mits het kind hier aanspraak op maakt.

Met deze 10 tips zorg je voor een goed werkplekreserveringssyteem binnen jouw organisatie! 0 386

Met deze 10 tips zorg je voor een goed werkplekreserveringssyteem binnen jouw organisatie!

Het invoeren van een werkplekreserveringssyteem is een belangrijke stap voor organisaties die willen profiteren van flexibele werkplekken en efficiënt ruimtebeheer. Het verbetert de werkomgeving, zorgt ervoor dat de bezettingsgraad optimaal wordt en verhoogt de algemene productiviteit. Hier zijn tien tips die ervoor zorgen dat je een goed werkplekreserveringssysteem hebt binnen jouw organisatie!

1. Duidelijke doelstellingen

Begin met het stellen van duidelijke doelen. Wat wil je bereiken met het systeem? Wil je kosten besparen, de werknemerservaring verbeteren of iets anders? Definieer je doelen zodat je kunt meten of het systeem succesvol is. 

2. Betrek belanghebbenden

Praat met mensen binnen je organisatie die belang hebben bij de implementatie van het systeem. Denk aan HR, facilitair beheer, IT en werknemers. Hun inbreng is waardevol en kan je helpen bij het nemen van beslissingen,

3. Kies het juiste systeem

Er zijn veel verschillende werkplekreserveringssystemen beschikbaar. Kies er een die past bij jouw behoeften. Denk aan gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, werkplekbezetting en integratiemogelijkheden.

4. Zorg voor duidelijk communicatie

Communiceer duidelijk met je werknemers over hoe het systeem werkt. Leg uit welke voordelen het biedt en hoe ze het kunnen gebruiken. Duidelijke communicatie vermindert verwarring.

5. Training en ondersteuning

Zorg ervoor dat je werknemers training en ondersteuning biedt. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit handleidingen en een helpdesk voor vragen en problemen.

6. Test het systeem

Voordat je het systeem breed uitrolt, test het grondig. Zo kun je eventuele problemen opsporen en oplossen voordat werknemers het gaan gebruiken.  

7. Beheer gegevens en privacy

Een werkplekreservering bevat vaak persoonlijke gegevens. Zorg ervoor dat je de gegevens veilig en privé houdt, en voldoe aan de wetten en regels. 

8. Monitor en evalueer

Na de implementatie moet je de prestaties van het systeem volgen en beoordelen of het aan je doelen voldoet. Verzamel feedback van werknemers en pas het systeem aan waar nodig. 

9. Schaalbaarheid

Als je organisatie groeit of verandert, zorg ervoor dat het systeem kan meegroeien. Overweeg of je extra functies nodig hebt of uitbreiding naar nieuwe locaties. 

10. Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in werkplekreserveringstechnologie. Houd je systeem up-to-date om te profiteren van verbeteringen en innovaties. 

Met deze tips kun je een soepele overgang maken naar een werkplekreserveringssyteem. Het zal niet alleen de efficiëntie verbeteren, maar ook bijdragen aan een betere werkomgeving voor je werknemers.

Meest populaire berichten